Rose
Rosa "Arizona"
Blue Emu Bush
Eremophila hygrophane